Zarządzenie Nr 19/2019/2020

Dyrektora Zespołu Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego Nr 1

z dnia 06.05.2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć

w Przedszkolu Nr 61 i w Oddziale Przedszkolnym
w Szkole Podstawowej Nr 87  w
Gdańsku  

w związku

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

1.

  1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola Nr 61 i oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 87 w Gdańsku w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 15 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Przedszkola Nr 61 i oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 87 w Gdańsku  są prowadzone
    z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.zkpp1.edu.gdansk.pl oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola i oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej 87 w Gdańsku .

3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Elżbieta Głomska

Dyrektor ZKPiP Nr 1