Dekalacja ostatnio poddana przeglądowi i aktuaizacji dnia 30.03.2022 r.