1.     Administratorem  danych osobowych  jest Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego nr 1 z siedzibą 80-680 Gdańsk ul. Tęczowa 6

2.     Kontakt do inspektora ochrony danych: Elżbieta Nikiel iod.zkpipnr1@o2.pl

3.     Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego nr 1 przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań statutowych Szkoły wynikających z prawa  oświatowego  – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4.     Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5.     Przysługuje Pani/Panu prawo do:

1)     żądania od administratora dostępu do danych osobowych,

2)     sprostowania danych osobowych,  ograniczenia przetwarzania,

3)     prawo do przenoszenia danych

4)     zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych

6.     Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych,

7.     Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż okres 5 lat licząc od następnego roku kalendarzowego, w którym została zakończył się okres, na który umowa została zawarta wykonana, w celach rachunkowości i ze względów podatkowych oraz dochodzenia roszczeń i obrona praw Administratora

8.     Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.