Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego Nr 1 w Gdańsku  ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy dozorca-konserwator.

Oferta nr 1/22 z dnia 22.06.2022

Zatrudnienie od 01.08.2022 r.

Zakres obowiązków:

 • zabezpieczenie terenu przed wejściem osób niepożądanych,
 • dozór pomieszczeń
 • przegląd budynków i terenu Zespołu pod kątem bezpieczeństwa
 • dbałość o przydzielony teren zielony wokół budynków
 • drobne prace remontowo-malarskie
 • dokonywanie drobnych napraw sprzętu zespołu
 • pomoc pozostałym członkom personelu obsługi przy cięższych pracach porządkowych i remontach w czasie ferii i wakacji;
 • obsługa elektronarzędzi
 • dbałość o powierzony sprzęt i pomieszczenie

Wymagania

 • wykształcenie minimum zawodowe
 • brak przeciwskazań do pracy na wysokościach
 • brak przeciwskazań do podnoszenia przedmiotów ciężkich (do 50 kg)
 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność;
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku Dozorca / Konserwator;
 • wysoka kultura osobista
 • dobra organizacja prac
 • umiejętność nawiązywania współpracy i pracy w zespole,
 • sumienność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność
 • punktualność 

Mile widziane:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • dyspozycyjność
 • umiejętności techniczne (np. hydrauliczne, stolarskie, monterskie, mechaniczne)
 • uprawnienia techniczne (np. hydrauliczne, monterskie, elektryczne itp.)

Co oferujemy?

 • umowa o pracę w wymiarze 1 etatu w zmiennych godzinach pracy, w tym praca w porze nocnej
 • stabilne zatrudnienie,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne „13-tka”,
 • dodatek stażowy,
 • możliwość nagrody / nagród okresowych,
 • pakiet świadczeń socjalnych
 • program dobrowolnego ubezpieczenia na życie,
 • program Pracowniczych Planów Kapitałowych

 Wymagane dokumenty:

 Informacje dodatkowe: 

Osoby zainteresowane mogą składać dokumenty drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie Zespołu ul. Tęczowa 6, 80-680 Gdańsk w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy– DOZORCA-KONSERWATOR” lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@zkpp1.edu.gdansk.pl do dnia 06.07.2022 r. (decyduje data wpływu do ZKPiP Nr 1). 

Biuro czynne:

Od poniedziałku do czwartku od  8.00 do 16.00.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenia na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata lub biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

ZKPiP zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia osoby niepełnosprawnej, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz niezałączenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, będą one komisyjnie zniszczone. Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Dokumenty osób, które nie przeszły rekrutacji podlegają zniszczeniu po okresie 3 miesięcy.