Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego Nr 1 w Gdańsku  ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy pomoc kuchenna

Oferta nr 1/23 z dnia 30.05.2023

 Zatrudnienie od 01.08.2023 r.

 Zakres obowiązków:

 • przygotowanie warzyw i owoców (w tym ziemniaki) do posiłków (obróbka wstępna i zasadnicza )
 • wykonywanie poleceń kucharza - pomoc w przygotowaniu posiłków
 • pomoc w pracach przygotowawczych do obiadu: ustawienie naczyń w stołówce szkolnej,
 • nalewanie zupy do talerzy i waz 
 • odbieranie, zmywanie i segregowanie naczyń po posiłkach
 • utrzymanie w czystości naczyń, urządzeń i sprzętu w pomieszczeniach bloku żywieniowego
 • dbałość o czystość w pomieszczeniach: kuchni, zmywaku i skrobaku
 • dbałośc o czystość w socjalno-sanitarnym pomieszczeniu bloku kuchennego (szatnia i łazienka)
 • przestrzeganie przepisów sanitarno – higienicznych i przepisów HACAP obowiązujących w placówce
 • wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora wynikające z potrzeb placówki, nie objętych powyższym zakresem czynności

 Wymagania

 • wykształcenie minimum zawodowe
 • brak przeciwskazań do podnoszenia przedmiotów ciężkich (do 12 kg)
 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność;
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku pomoc kuchenna
 • wysoka kultura osobista
 • dobra organizacja prac
 • umiejętność nawiązywania współpracy i pracy w zespole,
 • sumienność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność
 • punktualność

 Co oferujemy?

 • umowa o pracę w wymiarze 1 etatu w stałych godzinach pracy na czas określony (zastępstwo) 
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne „13-tka”, po przepracowniu w placówce minimum 6 miesięcy w danym roku kalendarzowym 
 • dodatek stażowy,
 • możliwość nagrody / nagród okresowych,
 • pakiet świadczeń socjalnych
 • program dobrowolnego ubezpieczenia na życie,
 • program Pracowniczych Planów Kapitałowych 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia 
 • kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie,
 • wymagane oświadczenia i zgoda RODO (w sekretariacie Zespołu) 

Informacje dodatkowe:

Osoby zainteresowane mogą składać dokumenty drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie Zespołu ul. Tęczowa 6, 80-680 Gdańsk w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy– POMOC KUCHENNA” lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@zkpp1.edu.gdansk.pl do dnia 13.06.2023 r. (decyduje data wpływu do ZKPiP Nr 1). 

Biuro czynne:

Od poniedziałku do czwartku od  8.00 do 16.00.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenia na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata lub biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

ZKPiP zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia osoby niepełnosprawnej, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz niezałączenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, będą one komisyjnie zniszczone. Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Dokumenty osób, które nie przeszły rekrutacji podlegają zniszczeniu po okresie 3 miesięcy.